ประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม

0
15

๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม รายการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงบประมาณ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1794119.jpg
S__1794121.jpg
S__1794122.jpg