ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือรายนายวิชัย ไชยเหนือ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย

0
82

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือรายนายวิชัย ไชยเหนือ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย และจะนำเรื่องเข้าพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

001.jpg
S__4948132.jpg
S__4948134.jpg
S__4948135.jpg
S__4948137.jpg
S__4948139.jpg
S__4948141.jpg