โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล ทั้ง ๓๔

0
177

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล ทั้ง ๓๔ ชุมชน ได้ดำเนินการมาแล้วในชุมชนตาดแคน ๑,๒,๓ และชุมชนอื่นๆต่อไป โดยมีประชาชนได้นำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg