ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ เรื่อง สรุปหารรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
283

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​
เรื่อง สรุปหารรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร