ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
94

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__2589292.jpg
S__2589294.jpg
S__2589295.jpg
S__2589296.jpg
S__2589297.jpg
S__2589298.jpg