พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0
28

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

S__2588812.jpg
S__2588814.jpg
S__2588815.jpg
S__2588816.jpg
S__2588817.jpg
S__2588818.jpg