ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น “ร่างเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร”

0
146

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร​
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น “ร่างเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร”