ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

0
258

๗ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕

S__11829254.jpg
S__11829256.jpg
S__11829257.jpg