การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

0
180

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg