ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0
156

๑๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

S__10575899.jpg
S__10575901.jpg
S__10575902.jpg