ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

0
86

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

S__8200200.jpg
S__8200202.jpg
S__8200203.jpg