ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

0
125

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

01.jpg
S__72187983.jpg
S__72187985.jpg
S__72187986.jpg
S__72187987.jpg
S__72187988.jpg
S__72187989.jpg
S__72187990.jpg
S__72187991.jpg
S__72187992.jpg