ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๓

0
337

๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__71286807.jpg
S__71286809.jpg
S__71286810.jpg
S__71286811.jpg
S__71286812.jpg
S__71286813.jpg
S__71286814.jpg
S__71286815.jpg