ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

0
292

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

S__83173411.jpg
S__83173413.jpg
S__83173414.jpg
S__83173415.jpg