การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

0
176

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการตรวจประเมินจากจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

01.jpg
366073.jpg
366074.jpg
541077.jpg
541078.jpg
S__70287392.jpg
S__70287394.jpg