พิธีเปิดอบรมแกนนำโครงการชุมชนต้นแบบปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

0
292

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ด.ต.วิเชียร พรหมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำโครงการชุมชนต้นแบบปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีชุมชนต้นแบบ ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคำหอย สามัคคีธรรม และอรุณรังษ๊ โดยอบรมแกนนำชุมชนละ ๑๕ คน ก่อนที่จะลงดำเนินการประชาคมในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นลำดับต่อไป

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg