ประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

0
76

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยประธานชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

268168.jpg
268169.jpg
268170.jpg