พิธีเปิดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓

0
278

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg