ประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

0
393

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

267568.jpg
267569.jpg
267570.jpg
267571.jpg
267572.jpg