ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

0
219

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อคัดเลือก ประธาน / รองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ผลการคัดเลือกปรากฏว่า นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร และ นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล เป็นรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร

S__68730921.jpg
S__68730923.jpg
S__68730924.jpg
S__68730925.jpg
S__68730926.jpg
S__68730927.jpg
S__68730928.jpg
S__68730929.jpg
S__68730930.jpg
S__68730931.jpg