ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

0
101

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__68567043.jpg
S__68567047.jpg
S__68567049.jpg
S__68567050.jpg
S__68567051.jpg
S__68567052.jpg