บริการประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๓๔ ชุมชน ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

0
106

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์และงานประชาสัมพันธ์ ออกทำการบริการประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๓๔ ชุมชน ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

01d73a05bc569dad92.jpg
S__70967301.jpg
S__70967303.jpg
timeline_20200518_170927.jpg
timeline_20200518_170931.jpg
timeline_20200518_170945.jpg
timeline_20200519_170155.jpg
timeline_20200519_170158.jpg
timeline_20200519_170306.jpg
timeline_20200519_170312.jpg
timeline_20200519_170322.jpg