กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มาซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาล ๒

0
226

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มาซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาล ๒ โดยวัดอุณหภูมิ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย และให้ล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

45720.jpg
45723.jpg
45732.jpg
45733.jpg
45735.jpg
45737.jpg