ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

0
131

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในเบื้องต้นได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายต่อไป

01d1237c00691e02e5.jpg
119913.jpg
S__41803798.jpg
S__41803801.jpg
S__41803804.jpg