ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จากศูนย์ ปภ.เขต๗ สกลนคร

0
380

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล สมาชิก อปพร. ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จากศูนย์ ปภ.เขต๗ สกลนคร ณ ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ซึ่งการรับการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

01e241f64f686e1ef9.jpg
02f5b42a8653a60f7b.jpg
03f593cab0efe1aa5a.jpg
79736.jpg
79737.jpg
79738.jpg
79740.jpg
79742.jpg
79745.jpg