งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่างและประธานชุมชน ในการเช็คระบบเสียงตามสายของชุมชน

0
256

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบนโยบายให้งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่างและประธานชุมชน ในการเช็คระบบเสียงตามสายของชุมชน ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึง

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg