ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

0
145

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบให้ นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg