ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและตัวแทนประชาคม(สัดส่วนระดับเมือง) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

0
116

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและตัวแทนประชาคม(สัดส่วนระดับเมือง) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg