ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
99

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วยชุมชนดอนมุกดา ค่ายลูกเสือ และชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนดอนมุกดา

01600d2d76f841a033.jpg
025fca131a3c41b1f6.jpg
03fb06eb143aff6298.jpg
04fdbe6df3cc5d04af.jpg
05671b59ba1107d77e.jpg