อบรมตามโครงการบำบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบสมัครใจ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

0
141

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดอบรมตามโครงการบำบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบสมัครใจ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔ มุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทะเบียนรายชื่อผู้ถูกคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากสนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร ที่มีทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยาการจากทีม วิทยากร ตชด.๒๓๔ มุกดาหาร , สนง.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร , ทีมวิทยากร สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร , วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , ศูนย์ฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน , เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทม.มุกดาหาร ใช้หลักสูตรตามกระบวนการฝึก ของ ศอ.ปส.จ.มห. ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ดต.วิเชียร พรหมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธ พร้อมด้วยนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร นายจำเนียร ทานะสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งมี นายแสวง สบายใจ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานพร้อมด้วย จนท.กองสวัสดิการสังคม คณะวิทยากร ให้การต้อนรับ ในการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเยาวชน ประชาชน ที่ได้เคยเกี่ยวข้องเป็นผู้เสพ ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอยู่ในระหว่างการควบคุมความประพฤติ มาร่วมกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน สังคม ท้องถิ่นและที่สำคัญคือครอบครัว เป็นหลักในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเกราะและสร้างรั้ว ภูมิคุ้มกัน ในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน ท้องถิ่น อย่างถาวร พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริม สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาชีพที่สุจริต มั่นคง การรับรองจากภาครัฐ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง นำความสุขและความอบอุ่นมาสู่ครอบครัว สังคม ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg