โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0
391

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จัดการอบรมตาม “โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร เขต ๑ บรรยายให้ความรู้เรื่องทิศทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร นายกำธร คร่ำสุข ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สนง.ถิ่นจังหวัดมุกดาหาร บรรยายเรื่องการปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น และ นายธนภูมิ มุกดาประเสริฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.ประกันสังคม จังหวัดมุกดาหาร บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg