ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

0
162

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01a258852810f67009.jpg
021921ea5592b9208d.jpg
0303eab2067d8bcdde.jpg
0497494d01d2f6827f.jpg
0581e7eba5c6e01d47.jpg
064f348b0cb01f05e0.jpg
0759d0227b7454dfbd.jpg
08d1b8764bb196fb72.jpg
0947b2ec7050e6dff3.jpg