วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรรม จริยธรรม โดยนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอธิการพัชรินทร์ ภัทรเมธี เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร บรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังจริยธรรม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วมการอบรมฯ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1.jpg
2.jpg
031a11151f624d8965.jpg
04494068fc85caebea.jpg
058d2dfb4a91e41e2c.jpg
0690217600dfe8d34b.jpg
07608d2060505690eb.jpg
086a1b45237a2ebef4.jpg
09a93944013ee3e214.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here