วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ครับ

01eb49cc3d61af3e6e.jpg
028d3205c6dfdd753e.jpg
0375d82e4a87fba48f.jpg
04e1c68d7de239787e.jpg
05931cb6e727de1d1e.jpg
060b7d4cef9ed1d3d0.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here