วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร) จัดประชุมสันนิบาตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here