เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดแผนฯออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here