วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.ที่๑๐) อุบลราขธานี จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว บริการผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมว ของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราการแพร่เชื้อ ลดอัตราการตาย การป่วย จากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับแนะนำให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์ ตลอดจนเป็นการควบคุมประชากร สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here