วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ อสม.ทั้ง ๓๔ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ช่วงระหว่างเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

01749026544d73a2ad.jpg
037e72bb78b78beae0.jpg
040c26bfeb51144d13.jpg
05e7b35284f08ac93a.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here