วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร) กำหนดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here