วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมขนฯในเขตเทศบาล จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี และทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดนิรมิตร ชุมชนตาดแคน รวมยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น 514,682.75 บาท

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here