วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมกิจกรรมและมอบตู้ยาสามัญ และถังขยะเปียกให้กับชมรมผู้สูงอายุศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหลักสอง

01c3d3ae7c003cbd91.jpg
02be1fad68bf597993.jpg
03fe37f7b389de46eb.jpg
0463d583f92a9dc48d.jpg
055b4ff0517f828701.jpg
06a49d2c2e63791643.jpg
07721fabe52741f5cc.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here