วันที่ 4 กันยายน2561 เวลา 9:00 น นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบมายนายเฉลียว ดีวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เฝ้าระวังโรค เตรียมชุมชนวางแผนการดำเนินงานในชุมชนไม่ให้เกิดโรคและหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆสามารถนำมาในชุมชนให้เกิดผลง่ายขึ้น เพื่อเตรียมรับจะเกิดการระบาดอย่างหนักในปี 2562

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here