๒๐ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here