๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here