วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

 • พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
 • เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
 • จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่
 • มุ่งเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
 • ฟื้นฟูองค์เครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง
 • ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 • ก้าวนำระบบการบริหารและการเมือง

ภารกิจหลัก

 1. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
 2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลให้เข้มแข็งมากขึ้น
 3. รักษาและป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล
 4. พัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น