รายนามนายกเทศมนตรี

ที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
๑. นายนิรันดร์ ยิ่งอรุณธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๒๗ แต่งตั้ง
๒. นายวันชัย โภคสวัสดิ์ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ แต่งตั้ง
๓. นายชาติสง่า โมฬีชาติ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๑ แต่งตั้ง
๔. นายทรงวุฒิ งามมีศรี ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๑ แต่งตั้ง
๕. นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ – ๒๘ มกราคม ๑๕๓๗ เลือกตั้ง
๖. พันตรีปรีดา นิสสัยเจริญ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ แต่งตั้ง
๗. นายธวัส สุวุฒิกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ – ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ แต่งตั้ง
๘. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑ เลือกตั้ง
๙. นายสุรพันธ์ เงินหมื่น ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แต่งตั้ง
๑๐. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เลือกตั้ง
๑๑. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เลือกตั้ง
๑๒. นายสุเทพย์ เซียสกุล ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เลือกตั้ง
๑๓. นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เลือกตั้ง
๑๔. นายพินิจ เจริญสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เลือกตั้ง
๑๕. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน เลือกตั้ง