ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง