ข้อมูลชุมชน

เทศบาลเมืองมุกดาหารแบ่งเป็นชุมชนซึ่งลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต 34 ชุมชน มีประชากร อาศัยอยู่ทั้งสิ้น ตามทะเบียนราษฎร (ที่สำรวจไว้เมื่อเดือน สิงหาคม 2561)

จำนวน 33,883 คน แยกเป็น
– ชาย 16,563 คน
– หญิง 17,320 คน
จำนวนบ้านเรือน 12,324 หลังคาเรือน
ความหนาแน่น ของประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 939 คนต่อ ตารางกิโลเมตร