ข้อมูลชุมชน

เทศบาลเมืองมุกดาหารแบ่งเป็นชุมชนซึ่งลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต 34 ชุมชน มีประชากร อาศัยอยู่ทั้งสิ้น ตามทะเบียนราษฎร (ที่สำรวจไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554)

จำนวน 32,928 คน แยกเป็น
– ชาย 16,170 คน
– หญิง 16,758 คน
จำนวนบ้านเรือน 12,324 หลังคาเรือน
ความหนาแน่น ของประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 939 คนต่อ ตารางกิโลเมตร