กฏหมายและระเบียบ

Download “การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย-พุทธศักราช-2552.pdf – Downloaded 21 times – 4 MB

Download “การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย” การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย-พุทธศักราช-2558.pdf – Downloaded 19 times – 8 MB

Download “แผนปฏิบัติป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” แผนปฏิบัติป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf – Downloaded 15 times – 36 MB

Download “การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf – Downloaded 10 times – 34 MB

Download “การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร-พุทธศักราช-2552” การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร-พุทธศักราช-2552.pdf – Downloaded 26 times – 29 MB

Download “เทศบัญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560” เทศบัญัติ-เรื่อง-การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า-พ.ศ.-2560.pdf – Downloaded 17 times – 7 MB

Download “เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์พ.ศ.2560 (งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุข)” เทศบัญญัติ-เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์พ.ศ.2560-งานสัตวแพทย์-กองสาธารณสุข.pdf – Downloaded 21 times – 3 MB